Жарғылық капитал

Жарғылық капитал

Қоғамның 100% мемлекеттік қатысу үлесін иелену және пайдалану құқығын жүзеге асыратын мемлекеттік орган – Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (Жалғыз акционер).

2023 жылы акциялар шығарылымының проспектісіне өзгерістер енгізілді. 2023 жылғы 03 наурыздағы жарияланған акциялар шығарылымына мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі берілді. Шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі 0000431, сериясы С.

2023 жылдың 31 наурызындағы ақпаратқа сәйкес жарияланған акциялардың жалпы саны – 27 763 850 (жиырма жеті миллион жеті жүз алпыс үш мың сегіз жүз елу) дана;

Орналастырылған акциялардың саны – 27 763 850 (жиырма жеті миллион, жеті жүз алпыс үш мың, сегіз жүз елу) дана, оның ішінде жай акциялар саны 27 763 850 (жиырма жеті миллион, жеті жүз алпыс үш мың, сегіз жүз елу) дана және артықшылықты акциялар 0 (нөл) дана;

Қоғамның жарғылық капиталы: 27 763 850 мың теңге.